دوستان گرامی داستان آوای آب بعد از اتمام فصل دوم قهرمان شورشی منتشر میشه.

کاور داستان آوای آب


برای دیدن جلد فصل دم قهرمان شورشی به ادامه پست مراجعه کنید