جینورا

بی شک هرکس انیمیشن افسانه کورا را ببیند، جینورا را به عنوان یک قهرمان می شناسد. حالا امروز سعی داریم این قهرمان را بیشتر بشناسیم